Privacy policy

Read about our policy and cookie use.

Disclaimer: The document is in Finnish as Laavu Performance Oy operates under Finnish law. Please contact Info@laavu.io if you require an unofficial English version of the document.

1. YLEISTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA

Laavu Performance Oy (jäljempänä ”Laavu”) noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä (yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”).

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Laavun tarjoamiin palveluihin. Asiakkaiden henkilötietojen ohella tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös mahdollisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn, jotka ovat kiinnostuneita palveluista. Tietosuojaselostetta sovelletaan Laavun yritysasiakkaiden ja palvelun loppuasiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”asiakas”) koskevia tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuojalainsäädännössä on määritelty.


2. REKISTERINPITÄJÄ

Laavu Performance Oy, Y-tunnus 3155926-1 , Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki

3. MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Laavun välinen asiakassuhde ja asiakkaan suostumus. Laavu käsittelee henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

- Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

- Palvelun hallinta ja laskutus, markkinointitarkoitukset, jäsenohjelman toteuttaminen sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Laavun liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

- Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Tieteellisen vaikuttavuustutkimuksen toteuttaminen.

- Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.

Laavu voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille, jolloin Laavu varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.


4. MILLAISIA TIETOJA LAAVU KERÄÄ?

Asiakkaasta voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

- Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot.

- Palvelun käyttötiedot ja ajanvaraustiedot.

- Markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut.

- Asiakaspalaute, tyytyväisyystiedot ja asiakkuuteen liittyvät toiveet.

- Suostumuksia (suostumus tietojen tallentamiseen) ja muita valintoja (palveluvalinta).

- Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Chrome), verkko- osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

- Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Yllä olevien henkilötietojen antaminen on pääasiassa välttämätöntä Laavun ja asiakkaan välisen sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä Laavun palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, ja asiakas- ja liikesuhteiden hoitamiseksi. Mikäli asiakas ei anna tarvittavia henkilötietoja, esimerkiksi sopimuksen tekeminen tai toteuttaminen taikka lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen voivat estyä.

Laavu ei kerää eikä rekisteröi tietoa valmennustapaamisissa käytävien keskusteluiden  sisällöstä.

5. KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Laavu käsittelee henkilötietoja asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Päättymisaika määritetään asiakkaan viimeisimmästä palvelukontaktista Laavun keskeisten liiketoimintalukujen perusteella.

Laavu säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet). Laavu voi säilyttää tietoja pidempään, jos niitä tarvitaan esimerkiksi oikeusvaateen esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi taikka vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Laavu poistaa yksilöitävät henkilötiedot 6 kuukauden kuluttua sopimussuhteen päättymisestä, ellei asiakas erikseen pyydä säilyttämään tietoja palvelun toteutumisen seurantaa varten.

Laavu säilyttää markkinointia varten tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kun asiakas on markkinoinnin kohteena, eikä ole vastustanut henkilötietojen käyttämistä markkinointia varten.

6. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOA KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään palvelun käytön, viestinnän, sopimuksen teon, tilauksen tai muiden asiointiin liittyvien tapahtumien kautta. Lisäksi Laavu saattaa kerätä tietoja väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä (esim. Suomen Asiakastieto Oy luottorekisteri).

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Laavu käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta Laavun ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Poikkeuksena henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa. Laavu voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan asiakkaan henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi Laavu voi joutua luovuttamaan asiakkaan henkilötietoja, mikäli yritys on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.


8. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Laavu voi kerätä päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Laavu käyttää sivustoillaan seuraavanlaisia evästeitä

- Toiminnalliset evästeet: Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen, ostoskoriominaisuudet, chat-asiakaspalvelun, ja kieliasetukset.

- Analytiikka ja liiketoiminnan raportointi: Mahdollistavat sivustojen käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

- Mainonnan kohdentaminen ja markkinointi: Mahdollistavat käyttäjälle sivustojen käyttöön perustuvan kiinnostavan sisällön kohdennetun tarjoamisen.

Sivustolla käyvän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta osoitteeseen on siirrytty, mitä www-sivujamme on selattu ja milloin, mitä selainta käytetty, millä näytön resoluutiolla ja käyttöjärjestelmällä, sekä mikä on käyttäjän IP -osoite. Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Laavun ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

9. MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Laavu käsittelee ja säilyttää henkilötietoja tavalla, jolla pyritään kaikissa tilanteissa varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Laavu käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.Rekistereiden käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joiden toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

10. PROFILOINTI

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Laavu voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa markkinointia varten. Profilointi toteutetaan luomalla asiakkaalle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä asiakasta koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista asiakkaista luotuihin profiileihin. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä sekä kohdentaa markkinointia.

11. ASIAKKAAN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA

Asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia. Asiakas voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Asiakkaan tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Laavu voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn, kuten suoramarkkinointiin. Asiakas voi antaa Laavulle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT ASIAKKAAN OIKEUDET

12.1. Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat talletetut tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2. Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin asiakas ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai oikaisemista. Lisäksi asiakkaalla on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista. Asiakkaalla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, Laavu voi rajoittaa tietoihin pääsyä. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa Laavun vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Laavu poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

12.3. Asiakkaan oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4. Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

12.5. Muut oikeudet

Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla tästä Laavulle tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn. Laavu voi kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai yrityksen lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten esimerkiksi palveluihin liittyvä velvoite tai vaade.


13. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Laavu kehittää palveluitaan jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme tai olemalla suoraan asiakkaisiin yhteydessä. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

14. MIHIN VOI OTTAA YHTEYTTÄ TIETOSUOJA-ASIOISSA?

Asiakas voi lähettää tähän tietosuojalaselosteeseen liittyvät tiedustelut, omien oikeuksien käyttämiseen liittyvät kysymykset sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät pyynnöt osoitteeseen:

Laavu Performance Oy
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
info@laavuperformance.com